SANAT KURUMLARI

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)

0506 600 89 05

Mercimek Sk No: 20/1 Aşağı Eğlence Mh. 06010 Etlik, Ankara, Türkiye

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)’nin amacı görsel sanatlar eğitimi tasarım eğitimi alanında yaşanan gelişmeleri araştırmak, yazı ve görsel yollarla görsel sanat eğitimcilerine duyurmak; bilimsel yayınlar yapmak, toplantılar düzenlemek; uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak; her kademede görev yapan Resim (iş) dayanışma ve iletişimi sağlamak; sanatçı, sanat eğitimcileri ve araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmasında yardımcı olmak; bireylerin yaşadıkları çevreye, kültüre, sanata,tarihi eserlere ve çağdaş sanat eserlerine, sanatçı ve sanat eğitimcilerine saygılı sanatsal yeti, yetenek ve yaratıcılıkları estetik değer yargıları ve beğenileri gelişmiş kişiler olarak eğitilmesi konusunda görsel sanatlar eğitimcilerine destek olmak; toplumu görsel sanatlar ve tasarım eğitiminin amacı gerekliliği ve işlevi konusunda bilinçlendirmektir.

Amaca Ulaşmak İçin Yapılacak Çalışmalar

Dernek yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinliklerde bulunur.

Görsel sanatlar eğitiminin, eğitim sürecinin her aşamasında gereken ölçüde ve amaca uygun verilebilmesi ve yaygınlaşması için, eğitim fakülteleri resim-iş eğitimi anabilim dalları güzel sanatlar eğitimi ile ilgili yerli ve yabancı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ve uluslar arası kuruluşlar arasında iletişimi sağlamak ve geliştirmek,

Derneğin amacına uygun yürürlükteki yasaları üyelere duyurmak, yasa tasarıları ve bunların hazırlıklarında önerilerde bulunmak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri izlemek, eğitim-öğretim programları önermek ve kamuoyu oluşturmak,
Görsel sanatlar eğitimi alanında; konferans, panel, seminer, kurs, sempozyum, kongre, yarışmalar,radyo-TV programları, sergi, festival,söyleşi, gösteri, ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, eğitsel etkinlikler düzenlemek,

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği ile resim (iş) öğretmenleri ve ilgili fakülte öğretim elemanları ile diğer ülkelerdeki dernek, kuruluş ve meslektaşlar arasında yazılı, sözlü, elektronik iletişim araçları ve diğer uygun ortamlar yoluyla iletişimi ve bilgi alış verişlerini sağlamak,
Her yıl, dernek üyelerinden genel kurulca seçilecek 5 kişilik bir jüri tarafından başarıları kararlaştırılacak olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim resim-iş öğretmenleri ile resim-iş eğitimi anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarına, bir yönerge ile ölçütleri belirlenerek “Yılın Başarılı Görsel Sanat Eğitimcisi” adı altında her kademe için birer mesleki teşvik ödülleri vermek; yasalara uygun olması kaydıyla gerekli olduğunda görsel sanatlar eğitimine uluslar arası boyutta katkı yapmış yabancı kişilere de onur ödülü vermek,

Meslek Birliğinin amaçları doğrultusunda eğitim Cd’si,video, kaset, slayt, gazete, dergi,kitap, broşür, bülten gibi yayınlar yapmak, dağıtmak ve wep sitesi hazırlamak,
Okullara görsel sanatlar dersliklerinin donatımı konusunda sponsorlar bulmak, proje ve deneyim sunmak yoluyla destek sağlamak,

Farklı kültürlere ait sanat ve sanatçıları tanımaya yönelik eğitim etkinliklerinde bulunmak,

Farklı bölge ve özellikteki okullar arasında görsel sanatlar eğitimi konusunda eşgüdüm sağlamak,

Müze, galeri ve ören yerleri eğitimi konusunda üyelere bilgiler sunmak ve eğitim amaçlı geziler düzenlemek,

Sergi, kermes, gösteri gibi sosyal etkinliklerde bulunmak,

Görsel sanatlar eğitimi konusunda her yaş ve düzeydeki bireylere, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara rehberlik etmek, onlara güzel sanatları sevdirmeye çalışmak, danışmanlık yapmak, onlara hizmet götürmek, onlardan destek almak,

Tüm görsel sanatlar eğitimcileri ile ilgili arşiv oluşturmak,

Görsel sanatlar eğitimcilerinin, yerel yöntemlerin kararlarında katılımcı olmalarını sağlamak,

Başarılı yetenekli öğrencilerle özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri desteklemek,

Görsel sanatlar eğitimi alanında faaliyet gösteren UNESCO, InSEA gibi uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ve diğer ülkelerdeki benzer derneklerle işbirliği yapmak,

Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için şubeler açmak, çalışma grupları ve komisyonları kurmak.