Mehtap Saldıray / Dönüşen Kendilikler

Mehtap Saldıray online sergi afişi

Mehtap Saldıray “Dönüşen Kendilikler” sergisi Tamsanat online galeride.

Açılış Tarihi

04.07.2023

Kapanış Tarihi

20.07.2023

DÖNÜŞEN KENDİLİKLER

‘Kendilik’ ifadesi arayışı, bireyin sanatsal araştırmalarının ve uygulamalarının tetikleyicisi olmuştur. Yüksek lisans eğitim ve yaratım sürecinde ‘Yaşam alanı resimleri bağlamında lirik anlatımlar’ adlı konunun deneyimlenerek öznel yaşantının ipuçları olan iç-mekân temsilinin oyun kavramı ile serüveni gerçekleştirilmiştir. Bu tavır, içselleştirme kavramı üzerinden odaklanılan ‘kendilik’ ifadesinin sanatsal bir yaratım aracılığıyla yeniden yapılandırılmasını tetiklemiştir. Öte yandan söz konusu tavır, bireyin içsel bir olumlama girişimini ve sanatsal üretim dinamiğini ve sürekliliğini sağlamıştır. Bu süreç bireyin, kendi içsel görünürlüğünün saf temsili sanatsal bir anlatı deneyimiyle elde etme girişimine katkı sağlamıştır. Sanatta Yeterlik eğitim ve yaratım sürecinde ‘Kendilik sunumu olarak Yeni Dışavurumsal Otoportreler’ başlığı ile dönüşen ‘kendilik’ ifadeleri etrafında gelişen sorgu serüveni, sürekli bir gelişim ve yenilenme gayreti ile devam edilmektedir.

Post yapısalcılık temelinde deneyimlenen günümüz sanatı, sanat izleyicisi ile sanatsal otobiyografik anlatının karşılıklı etkileşimini üretkenlik olarak ele almaktadır. Yapısöküm’ söylemi,  eleştirel açıdan olayların, durumların değerlendirilmesini bekleyen bir yaklaşımla mutlak bir olgunun olmadığını savunması hususu ‘kendilik’ ifadesinin ne derece tartışılmaya açık bir pozisyonunu ortaya koymaktadır. Buradan hareketle sanat alan yazında öznenin anlam ve anlamsızlıkları mercek altına alınmaktadır. Bu noktada ‘göstergebilim’ söylemi doğrultusunda beliren ‘Yeni Dışavurumsal’ sanatsal eğilim bünyesinde olası ‘kendilik’ dışavurumu sürekli olarak gelişime açık bir pozisyonda ele alınmaktadır.

‘Yeni Dışavurumsal’ sanatsal eğilim anlayışı temelinde yapılandırılan kişisel tarihin sunumu, kişinin doğal yaşantısının ele alınmasıyla gerçekleşmektedir. Bu noktada metaforik ifade biçimler aracılığıyla bireyin kendine yüklediği imgeler, birer ‘kendilik’ olumlamaları niteliğindedir. Sanatsal yaratım sürecine odaklanan artografik araştırma yöntemi aracılığıyla bireyin ‘kendilik’ ifadesi algısına yönelik değerlendirmeleri, doğaçlamaları çeşitlenebilmektedir. Bu paralellikte sanatsal yaratım ve sanatsal yaratım süreci, metaforik bir deneyim ve görsel bir anlatım olarak gerçekleştirilebilmektedir. Artografi, sanat ve bilimselliğin ortak bir paydada buluşmasıdır.

Postmodernist dönemde beliren sanatsal otobiyografik anlatı, gösterilmeyenin var olduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada birey, ‘kendilik’ ifadesini bir sorgu nesnesi bağlamında ele alarak görünmeyenin görünür kılınması üzerine odaklanmıştır. Çoklu bakış örgüleri dâhilinde ilişkisiz çağrışımların sürekli değişime açık yapılandırmalar sağlaması hususu ile birey, ‘kendilik’ dönüşümünü bilinçli bir biçimde ifadelendirmesini ve çeşitlendirmesini sağlamıştır. Dolayısıyla sanatsal otobiyografik anlatı stratejilerinde izlenilen temsil araçları geliştirilmiştir. Bu bağlamda birey, içsel ‘kendilik’ dönüşümünü gerçekleştirmesi sürecinde ‘otoportre’ anlatımından yararlanmaktadır. Birey, sanatsal otobiyografik anlatı aracılığıyla gerçekleştirdiği söz konusu içsel dönüşümünü ‘eş-zamanlı’ bir işlev rolünde izleyici ile etkileşim halinde olma deneyimi ile yeniden gerçekleştirmektedir. ‘Dişil duyarlılık’, ’yaratıcılık’, ‘doğallık’, ‘melankoli’, ‘samimiyet’ kavramlarının metaforik dönüşümü aracılığıyla birey, ‘kendilik’ söylencesi sorunsalını sonsuz bir biçimde geliştirmeye devam edebilmektedir. Yaşantı geçirilen nesne-mekân ilişkilendirmeleri ile sayısız ‘kendilik’ varyasyonları sağlanabilmektedir. Öte yandan estetik kaygılar yerine ‘kendilik’ kaygıları üzerinden bireyin en kendi olma durumuna erişme mertebesine ulaşması söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan ‘kendilik’, doğaçlamaya dayalı bir biçimde gelişen primitif renk, şekil ve biçimlerle, boya akıtmalarıyla, deneyimsel bir boyutta içsel ‘bakış’ın dolaysız bir biçimde dışa taşmasıyla kendini gösterebilmektedir.

Sonuç olarak Foucault’nun ‘insan yaşamının bir sanat yapıtı gibi yapılandırılması gerekliliği’ savından hareketle Yeni Dışavurumsal bir anlayış deneyimiyle özenle gerçekleştirilen kodlarla benlik iz düşümünü gerçekleştirmek ve kendilik bizatihini yeniden deneyimlemek amaçlanmaktadır. Diğer taraftan sanatın ve otobiyografinin karşılıklı kollektif yapısından yararlanılarak öznellik formlarının yenilikçilik üzerine ne gibi bir eğilim sergilenebileceği irdelenmektedir.

ONLINE SERGİDEKİ ESERLERİ

7
1. Benlik, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm. 2022

1. Benlik, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm. 2022

7
2. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm. 2022

2. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm. 2022

4
3. Yansıma, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 35x50 cm. 2022

3. Yansıma, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 35x50 cm. 2022

4
4. Kendilik Söylemi, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2x(24x18cm)2023

4. Kendilik Söylemi, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2x(24x18cm)2023

5
5. Kendilik Halleri, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 18x24 cm. 2022

5. Kendilik Halleri, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 18x24 cm. 2022

4

6. Kendilik, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x35 cm. 2022

4

7. Karşılaşma, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 35x50 cm. 2022.

4

8. Kendilik Halleri, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 18x24 cm. 2023

4

9. Kendilik Meselesi, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 24x18, 15x15 cm. 2023

4

10. Kendim, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 24x18 cm, 15x15cm, 2022.

4

11. Kendisizlikten Kaçış, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2x(24x18),15x15cm. 2022

4

12. Kendilik Dışavurumu, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2x(15x15cm), 2023

4

13. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 2023

4

14. Kendime Dair Bir Şeyler, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 18x24, 15x15 cm. 2023

" Uygulama temelli bir araştırmada gerçekleştirilen uygulamalar. "

2
1. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 70x60 cm. 2019

1. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 70x60 cm. 2019

3

2. Kendilik Öyküsü, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 70x50 cm. 2019.

2

3. İç Deneyim, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 40x70 cm, 2022

1

4. Sorgu, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm, 2022

1

5. İçsel Dönüşüm, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 90x100 cm, 2022

1

6. Arayış, Kağıt Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm, 2019

1

7. Kendimi Dinlemek, Karton Üzerine Akrilik Boya, 50x60 cm. 2020

1

8. Yeniden Hep Yeniden, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 50x70 cm. 2020

1

9. Kendilik Temsili, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 60x60 cm. 2020 1

1

10. Huzur, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 100x80 cm. 2020. 1

1

11. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 24x18 cm. 2020

1

12. Kendilik'i Aramak, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 70x50 cm. 2020

1

13. Kendilik Doğası, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 80x100cm. 2022

1

14. Otoportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 100x115 cm. 2020 1

1

15. Samimiyet, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 70x50cm. 2020

1

16. İçsel Deneyim, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 24x18 cm. 2021

1

17. İçe Bakış, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 90x100cm. 2021 1

1

18. İçebakış, Kağıt Üzerine Akrilik Boya, 18x24 cm, 2022 1

1

19. Özportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 18x24 cm. 2022

2

20. İçe Bakış, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 70x50 cm

1

21. Özportre, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 60x60 cm. 2022

1

22. Otoportre, Karton Üzerine Akrilik Boya, 20x8 cm. 2022

0

23. Ben Ki Ben, Karton Üzerine Akrilik Boya, 24x18 cm. 2022

1

24. Dönüşen Kendilik, Karton Üzerine Akrilik Boya, 2022

1

25. Diyalog, Karton Üzerine Akrilik Boya, 18x24 cm, 2023

1

26. Diiyalog, Karton Üzerine Akrilik Boya, 10x10cm. 2023

1
27. Yeniden Kendilik, Karton Üzerine Akrilik Boya, 24x18 cm. 2023

27. Yeniden Kendilik, Karton Üzerine Akrilik Boya, 24x18 cm. 2023

1
28. Yeniden Kendilik, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 15x15, 18x24 cm. 2023

28. Yeniden Kendilik, Tuval Üzerine Akrilik Boya, 15x15, 18x24 cm. 2023

1
29. 1. Dönüşen Kendilik, 5'li Rubik Küp Üzerine Akrilik Boya, 2023

29. 1. Dönüşen Kendilik, 5'li Rubik Küp Üzerine Akrilik Boya, 2023

1
30. 2. Dönüşen Kendilik, 5'li Rubik Küp Üzerine Akrilik Boya, 2023 1

30. 2. Dönüşen Kendilik, 5'li Rubik Küp Üzerine Akrilik Boya, 2023 1

Mehtap Saldıray

Mehtap Saldıray

Antakya, 1991           
Lise: Antakya Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü  (2006)
Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (2010).
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana sanat Dalı (2017). 
Tez Başlığı: “Yaşam Alanı Resimleri Bağlamında Lirik Anlatımlar”
Sanatta Yeterlik: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (2018-Halen).
Tez Başlığı: “Kendilik Sunumu olarak Yeni Dışavurumsal Otoportreler”

Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesinde Resim öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Solo Sergiler:

2010 ‘Koridordaki Renk’ Solo Resim sergisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Koridor Sanat Galerisi, Bolu.
2010 ‘Yaşasın Çizmek’ Solo Resim sergisi, Antakya Eski Belediye Binası., Hatay.
2016 “Bir varmış bir yokmuş” Solo Resim Sergisi, Çankaya Çağdaş Sanatlar Galerisi, Aliye Berger SergiSalonu, Ankara.
2022 ‘Bahara Hazırlanan Kadınlar’ konulu Solo Resim Sergisi, Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Ödüller:

2008 “İnsan Hakları “ Konulu Resim Yarışması, II. Ödülü,  Bolu İl İnsan Hakları Kurulu, Bolu.
2009 Ankara Barosu Resim Yarışması, Sergileme, Ankara.
2009 “Şen Anlar” Konulu Resim Yarışması, II. Ödülü,  A.İ.B.Ü 9. Bahar Şenlikleri, Bolu.
2009 9. Şefik Bursalı Resim Yarışması, Sergileme, Ankara.
2012 12. Şefik Bursalı Resim Yarışması, Sergileme, Ankara.
2012 Ders Belgeliği 8. Desen Yarışması Başarı Ödülü, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
2012 35. Dyo Resim Yarışması, Sergileme, İstanbul, Ankara, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Adana, Rusya.
2013 Fotoğraf Yarışması,  Mersin Tabibler Odası, Mersin Olba Fotoğraf Derneği, Sergileme Mersin.
2017 3.  Resim Yarışması, Onatça Sanat Galerisi, Sergileme, Adana.
2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1. Resim Yarışması, Mansiyon Ödülü, Bolu.
2021 17. Resim Yarışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sergileme, Kahramanmaraş.
2021 ‘Nitelikte Rekabet, Sosyo-kültürel Dayanışma’ Konulu Ahi Evran Uluslararası Resim Yarışması, Üçüncülük Ödülü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
2022 1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ulusal Resim Yarışması, Sergileme, Muğla.
2023 2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ulusal Resim Yarışması, Üçüncülük Ödülü, Bolu.

Çalıştaylar:

2008- 2009 “Doğada Sanat Atölyesi” Resim Çalıştayı (A.İ.B.Ü Bahar Şenlikleri) Bolu.
2009 “Anlar” Konulu Resim Çalıştayı (Mudurnu İpek Yolu Kültür ve Sanat Festivali ) Bolu.
2009 “Yaz Akademisi Çalıştayı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, Çankırı.
2016   Altın Yunus Sanat Galerisi, Atölye Çalıştayı, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir.
2018 6. Olimpos Uluslararası Sanat Sempozyumu, Çalıştay Katılım, Anadolu Üniversitesi, Antalya.
2018 6. Kilyos Kumdan Heykel Çalıştayı, Katılım, İstanbul.

Jüri Seçimli Ulusal-Uluslararası Karma Sergiler:

2013 “Farklı ve Birlikte” Jüri seçimli Grup Sergisi, Sakarya Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, Sakarya.
2014 “Abidin Dino 100 Yaşında” Jüri Seçimli Grup Sergisi, İstanbul.
2019 İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Jüri seçimli Sergi, İstanbul.
2019 ‘Dönüşüm’ Uluslararası Jürili Karma Sergisi, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Niğde.
2020 BİAMT Uluslararası Jüri Seçimli Çevrimiçi Karma Sergi, Romanya.
2021 Jüri seçimli ‘Maraş’tan Bir Haber Geldi 1. Uluslararası Mail Art Bienali’ sergisi,  Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi (Koleksiyon), Kahramanmaraş.
2021 4. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu, Jüri Seçimli Çevrimiçi Sergi.
2021 (İLSANS)Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, Jüri Seçimli Çevrimiçi Karma Sergi.
2022 Ovooart “Genç Dönem” Jüri Seçimli Sergi, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul.
2022 1873’ten 2022’ye Nuri İyem, ‘Kondusu Önünde Kadın’ Jürili Çevrimiçi Karma Sergi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.

Sanatsal Faaliyetler, Karma Sergiler:

2003 Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Karma öğrenci sergisi, Arkeoloji Müzesi, Hatay.
2006 Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Mezuniyet Sergisi, Antakya Eski Belediye Binası Sergi salonu, Antakya.
2006 Çevre Haftasında ‘Picasso Antakya’da’ Röprodüksiyon Sergisi, Antakya Çevre Koruma Derneği, Antakya.
2008 “Bahar Noktası” Oyununun Sahne Tasarımı, A.İ.B.Ü Tiyatro topluluğu,(William Sheaspeare ), Bolu.
2010 A.İ.B.Ü Öğrencileri Grup Sergisi, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ankara.
2013 Grup Sergisi, Sulu Boya Ressamları Derneği, İzmir.
2017 Grup Sergisi, Pineloart Galeri, İstanbul.
2017 ‘Kadın Halleri’ Disiplinler Arası Karma Sergi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Eskişehir.
2017 ‘Kadın Sesli Düşünme Notları’, Grup Sergisi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Ankara.
2019 Lisansüstü Öğrencileri Karma Sergi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kayseri.
2020 Uluslararası Sille Mail Art Sergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya.
2020 “OAP 2020 Uluslararası Multi-Disipliner Çevrimiçi Sanat Sergi.
2020 “Adım Adım Sosyal Mesafe” Çevrimiçi sergi.
2021 25. Yıl, Mahmut Öztürk Öğrencileri sergisi, Mehmet Yücetürk Sanat Galerisi, Bolu.
2021 İDA Journal Dergisi, Çevrimiçi Sergi.
2022 1.Uluslararası Arslantepe Posta Sanatı ‘Barış’ Konulu Sergi, Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Malatya.
2022 ‘Kadını Anlat’ Konulu Karma Sanal Sergisi, Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Konya.
2022  ‘Dünya Ressamlar Günü’ Karma Sanal Sergi, Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş.
2022 ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Karma Sanal Sergisi, Sütçü İmam Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş.
2022 1. Ulusal Mail Art Sergisi, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Adıyaman. 
2022 POMO IV. Mail Art Uluslararası Karma Sergi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya.
2022 ‘Biz Yüze Portreler’ Arts çevrimiçi 2nci, Online Karma Çağdaş Sanatlar Sergisi, Arts Gallery.

Yorum

Yorum Yap